לקות בזיכרון עבודה במוח – הפרדה מהפרעת קשב

 Mattfeld, A. T. et. Al. (2016). Dissiciation of working memory impairments and attention- deficit/hyperactivity disorder in the brain. Neuroimage: Clinical, 10, 274 – 282.

תורגם על ידי ד"ר זיוה שגיא

* זיכרון עבודה זהו זיכרון קצר מועד לטווח של 0.5 שנית עד 10 דקות. זיכרון עבודה הוא כמו טקסט הנכתב על לוח בכיתה, אשר באופן תדיר מוחקים וכותבים טקסט חדש. התהליך של זיכרון העבודה מתחיל עם התנסות כל שהיא וממשיך כאשר ההתנסות "מוחזקת" במחשבה על ידי חזרה. למשל, מספר טלפון, אנחנו חוזרים עליו ומשמרים בזיכרון כל זמן שנדרש לנו לחייגו. בזיכרון עבודה מעורבים ערוץ חזותי וערוץ שמיעתי. המידע נשלט על ידי תאי עצבים באונת המצח במוח.

הפרעת קשב משפיעה על התפקודים הניהוליים. ללוקים בתפקודים הניהוליים עלולים להיווצר קשיים ב: זיכרון עבודה, השהיית תגובה, תכנון, בקרה, ניהול זמן ועוד. מחצית מהמאובחנים כ – ADHD לוקים בתפקודים הניהוליים והלקויות הללו נשארות לאורך שנים רבות.

מחקרי אורך, שנעשו לאורך שנים רבות, הצביעו על הטרוגניות של אנשים עם ADHD לגבי התפקודים הניהוליים, והציעו שהפרעת קשב ולקות בתפקודים הניהוליים (כמו למשל בזיכרון עבודה) ניתנות להפרדה, כלומר, אין חובה שהפרעת קשב תלווה בלקות בתפקודים הניהוליים. טענות אלו תומכות בהשערות של מחקר זה הטוען שיש גם שונות נוירולוגית אצל האוכלוסייה עם ADHD. מחקרים שנעשו על זיכרון עבודה שמיעתי או חזותי-מרחבי הראו לקויות אצל אוכלוסייה עם ADHD. הדמיות מוחיות הראו אצלם הבדלים בפעילות המוחית באזור הקדמי והקודקודי.

זיכרון עבודה מוגדר כבעל ריבוי מרכיבים וכולל את המרכיב הספציפי של מכניזם של אחזקת מידע שמיעתי- מילולי או חזותי לטווח קצר. אנשים עם ADHD נמצאים בסיכון ללקות במכניזם של ניהול זיכרון העבודה המשתקף בלקות ניהולית ולאו דווקא בשימור מידע מסוים, וזאת נלמד על סמך סדרת מבחנים.

בסדרות שונות של מחקרים נמצאו הבדלים בתפקודים של אנשים עם ADHD בנושא זיכרון העבודה. חלק מהם הצביעו על כך שקיימים הבדלים תפקודיים במטלות שבהן נדרש להפעיל זיכרון עבודה בין הנבדקים עם ADHD, לעומתם אחרים מדווחים על כך כי לא נמצא הבדל ממשי בפעילות המוחית באותן מטלות, במהלך ההדמיה. הסבר אפשרי אחד, לתוצאות הסותרות, מתייחס לכך שבתוך הקבוצות הנחקרות עם ADHD הייתה שונות בסיסית שהובילה לממצאים שונים. התצפיות שהצביעו על כך שיותר ממחצית המאובחנים ב – ADHD אינם לוקים באף מדד של התפקודים הניהוליים, מסבירים ששונות כזו בין האנשים עם ADHD יכולה להוביל לממצאים מטעים אם לא לוקחים בחשבון את השונות.

המחקר הנוכחי העריך את יכולות זיכרון העבודה ואת היחסים שלהן לתשתית הביונוירולוגית. במחקר השתתפו 3 קבוצות, קבוצת ביקורת של אנשים ללא ADHD, וקבוצה של אנשים שאובחנו כ ADHD מילדותם והאבחון אושש בבגרותם. קבוצת ה ADHD התחלקה לכאלו הלוקים בזיכרון עבודה ולכאלו שאינם לוקים. האבחנה נעשתה באמצעות מבחני זיכרון לטווח קצר.

ממצאי המחקר הראו שקבוצת הביקורת הראתה עלייה לינארית במטלות הזיכרון, הגבוהה באופן מובהק מקבוצת ה ADHD, כפי שזה התבטא באזורים שונים במוח למשל, באונת המצח, במוח הקטן ועוד. קבוצת ה ADHD, שאינה לוקה בזיכרון העבודה, הציגה באופן משמעותי תפקוד לינארי גבוה יותר באזורים שונים במוח מקבוצת ה ADHD הלוקה בזיכרון העבודה. לא היו הבדלים משמעותיים בין קבוצת הביקורת לבין קבוצת ה – ADHD שאיננה לוקה בזיכרון העבודה. ממצאים אלו באו לידי ביטוי הן במחני הזיכרון והן בהדמיה המוחית (ר' איור מס' 1).

זיכרון עבודה, הפרעת קשב, ADHD

איור 1
הקבוצה השמאלית היא קבוצת הביקורת ללא ADHD, הקבוצה האמצעית קבוצת ה – ADHD ללא לקות בזיכרון עבודה, הקבוצה הימנית קבצות ה – ADHD הלוקה בזיכרון עבודה. ניתן לראות שבין שתי הקבוצות הראשונות לא קיימים הבדלים בפעילות המוחית ואילו בקבוצת ה ADHD הלוקה בזיכרון העבודה קיימת פעילות מוחית מופחתת.

מסקנת החוקרים היא שלקות ביכולת של זיכרון העבודה, הנחשב למהותי בתפקודים הניהוליים, נפרד מ ADHD הן בהיבט ההתנהגותי והן בהיבט הנוירוביולוגי. מבחינה התנהגותית היכולות של זיכרון עבודה מרחבי אינן מיוחסות ל ADHD. מבחינה נוירולוגית, אלו שאובחנו כ ADHD ללא לקות בזיכרון העבודה הציגו תמונת מצב של עלייה בפעילות המוחית באזורים שונים. בניגוד לכך אצל הלוקים בזיכרון העבודה תמונת המצב היא של הפחתה ניכרת בפעילות המוחית באזורים אלו.

מקור: Carter, R. (2009). The Human Brain Book. DK Publishing, New York.